Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig er en standardisert rapport som er spesielt tenkt brukt ved kjøp og salg av boliger. Målet med tilstandsrapport for bolig er å skape trygghet for selger og kjøper. Her blir det lagt spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er mest relevante ved eierskifte. Mens en ordinær tilstandsrapport kan være aktuell i andre sammenhenger, er tilstandsrapport for bolig et produkt som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Tilstandsrapport for bolig erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens undersøkelsesplikt, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for begge parter. Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Forhold som erfaringsmessig ofte fører til konflikter er i størst mulig grad vurdert og påpekt i tilstandsrapport for bolig. Levetidsbetraktninger er sentralt. Normal levetid for de enkelte bygningsdeler angis. Takstmannen gjennomgår hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst gir kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner og fremtidig vedlikehold, og kjøper kan dermed vurdere en eiendom på riktig grunnlag opp mot sin egen økonomiske situasjon.

Bergen Takstsenter AS har takstmenn som er godkjent for boligsalgsrapportering av Norsk Takst.

Hva innebærer en tilstandsrapport?

Under ser du et eksempel på hva som må være med på en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en grundig undersøkelse av tekniske forhold ved boligen. Rapporten peker på forhold som takstmann har observert under en befaring på eiendommen, presentert på systematisk vis. 

Tilstandsrapport for bolig er bygget opp av to deler. Den første delen er en oppsummering. Her finner du eiendomsopplysninger, listing av bygninger som inngår i eiendommen, 

Den andre delen i tilstandsrapporten går i detalj på boligens deler, og gir en beskrivelse, en vurdering av, og et forslag til eventuelle tiltak som anbefales på akkurat det rommet eller boligdelen dersom det er aktuelt. Levetiden kan også kommenteres der det er relevant. 

Hvert rom eller boligdel blir gitt en totalvurdering markert med en tilstandsgrad (TG). Les mer under rapportmalen.

Bla gjennom et eksempel på en tilstandsrapport for bolig:

 

Hva betyr tilstandsgradene?

Tilstandsgradene skal gi et kjapt overblikk over bygningsdelenes eller rommenes generelle tilstand. Gradene angir eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser, noe som også gjengis i sammendraget i rapporten. Hensikten er å gjøre det lettere for leseren å orientere seg om boligens tilstand. 

Vi skiller mellom fire tilstandsgrader (TG):

  • TG0 = Ingen symptomer
  • TG1 = Svake symptomer
  • TG2 = Middels kraftige symptomer
  • TG3 = Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)